شرح وظایف

شرح فعاليت ها واحد توسعه و گسترش شبكه و ارتقا سلامت :

 1-ایجاد بستر مناسب جهت هماهنگی و همکاری واحدهای بهداشتی و سایر مجموعه ها جهت تسریع  و تسهیل در امور ونیل به اهداف وبرنامه های بهداشتی

2- تهیه لوازم و تجهیزات پزشكي  مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی و تیمهای سلامت شهرستان و نظارت بر حسن استفاده از آن

3- آموزش ، توجیه و آشنایی پرسنل جدیدالورود در زمینه شرح وظایف و مسئولیتها

4- برنامه ریزی و فعالیت در زمینه توسعه واحدهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی باتوجه به نیازها و اولویتهای شهرستان

5- نظارت بر عملکرد واحدهای بهداشتی درمانی تابعه شهرستان و ارائه راهکار در جهت بهبود شرایط

6- برنامه ریزی در جهت تامین وسیله نقلیه جهت مراکز و واحدهای تابعه

7- ثبت آمار و اطلاعات پرسنلی ، امکانات ، جمعیت و ... و ارائه آن به سایر سطوح جهت برنامه ریزی های بهداشتی

8- برنامه ریزی و اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده و استقرار تیمهای سلامت در سطح شهرستان

9- ارائه آمار و اطلاعات به روز از روند اجرای برنامه پزشک خانواده و تیمهای سلامت

10- برگزاری جلسات آموزشی توجیهی جهت اعضای تیمهای سلامت شهرستان

11- تلاش در جهت ارتقاء شاخصهای دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی

12- جذب و به كارگيري پزشكان و ماماهاي تيم سلامت

13- تنظيم قراردادهاي اعضاي تيم سلامت

14- پايش برنامه پزشك خانواده درشهرستان

15 - بررسي و تعيين نيروي انساني مود نياز واحدهاي بهداشتي منطقه و پيگيري و تامين آنها

16- بررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها و پيشنهاد اصلاح تشكيلات آن

17- ثبت و بروز رساني نرم افزارهايHNIS و DTARH

 18- ثبت نيروهاي جديد الورود در سامانه رصد اشتغال كشور

19- تنظيم و پرداخت كارانه پزشك خانواده براساس دستورالعمل به پرسنل


توسعه شبکه و ارتقا سلامت

محتوای مرتبط