شرح وظایف

عنوان شغل : کارشناس پیشگیري و مبارزه با بیماریها

تعریف:

اين شغل در برگيرنده پست هايي است كه متصديان آن ها، تحت نظارت كلي، فعاليت هايي شامل جمع آوري، تحليل آمار و

اطلاعات، نظارت، پايش و ارزيابي موثر جهت مبارزه با بيماري هاي بومي، واگير و غير واگير، استخراج و تعيين شاخص هاي

بهداشتي بيماريها با توجه به اولويت هاي بين المللي، منطقه اي و ملي وانجام بررسيها و مطالعات اپيدميولوژيک در شرايط

عادي، مواجهه با طغيان بيماري ها در شرايط بحراني يا سرپرستي، طرح ريزي و هماهنگي امور مرتبط با مبارزه با بيماري ها را

بر عهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیتها :

- مشاركت در برنامه ريزي و تنظيم ضوابط، مقررات و دستورالعمل و برنامه هاي تفصيلي و اجرايي سالانه بيماريهاي نظام

مراقبت با هماهنگي مسئولين ذيربط در قالب سياستهاي كشوري و منطقه اي .

- انجام مطالعات لازم در مورد بيماريهاي بومي منطقه و تعيين اولويتها جهت پيش بيني برنامه هاي اجرايي

- استخراج و تعيين شاخص هاي بهداشتي بيماريهاي واگير و غيرواگير.

- اجراي دستورالعمل هاي كشوري و استاني در سطح واحدهاي تابعه.

- تعيين درصد موفقيت برنامه ها با تعيين عوامل مربوطه.

- برنامه ريزي لازم براي جلب همكاري درون سازماني و برون سازماني به منظور كنترل بيماريها

- تهيه مطالب آموزشي در مورد بيماريها جهت توزيع در بين جمعيت هدف هر بيماري.

- نظارت، شناسايي، نمونه برداري و تشخيص و ارائه نظر كارشناسي در خصوص روش مبارزه با رخ داد بيماري هاي مشترك

بين انسان و حيوانات.

- بررسي و پايش و مراقبت فعال و غير فعال بيماريهاي مشترك انسان و دام.

- مطالعه، بررسي وتحقيق براي دست يابي به آخرين يافته هاي علمي واطلاع از وضعيت بيماري هاي مشترك بين انسان

وحيوانات در جهان، منطقه وداخل كشور و آموزش وانتقال آن به فراگيران مرتبط .

- مطالعه، گردآوري، طبقه بندي، تجربه وتحليل ومطالعات اماري واپيدميولوژي داده هادر حوزه فعاليت هاي مرتبط با شغل

وتدوين ارائه گزارشات لازم.

- جمع آوري و تحليل آمار و اطلاعات مرتبط با اپيدميولوژي بيماريها و طغيان بيماريها در بلاياي طبيعي و شرايط عادي.

- همكاري لازم جهت پيشگيري از گسترش بيماريهاي سل و جذام از طريق بررسيهاي اپيدميولوژيكي

- پيش بيني و اعلام نياز داروئي، آزمايشگاهي و ... و نظارت بر توزيع مناسب آن با همكاري واحد مربوطه

- ارائه همكاريهاي مناسب براساس گزارشات دريافتي در مورد كانونهاي مكشوفه بيماريهاي عفوني )جديد-بومي( به منظور

مهار طغيان بيماريها

- مشاركت در برنامه ريزي كنترل و مراقبت بيماريهاي نظام مراقبت با توجه به اهداف اجرايي مربوطه.

- نظارت، پايش و ارزيابي فعاليتهاي انجام گرفته براساس چک ليستهاي مرتبط.

- همراهي با تيم بازديد از مراكز بهداشتي درماني به منظور بررسي فعاليت مراكز مذكور در زمينه مبارزه با بيماريها .

- شركت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت

- انجام بررسيها و مطالعات اپيدميولوژيک)جامعه نگر و پايگاههاي ديده ور( و تعيين شاخصهاي اپيدميولوژيک جهت

بيماريهاي مورد بررسي.

- گزارش تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب.

- كنترل مسافرين و وسايل نقليه وارده به كشور از نظر بيماريهاي قرنطينه اي باتوجه به مبدأ مسافرين.

- نمونه گيري از موارد مشكوك به بيماري )التور- سل- آنفولانزا و ...(.

- انجام طرح ديده وري سالانه از رانندگان و مسافرين ترانزيت.

- بازديد و كنترل مستمر از اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي.

- مراجعه به محل وقوع بيماري و بررسي علل بروز آن و تأييد يا رد گزارشات واصله.

- بررسي و تحليل گزارش هاي واصله، تهيه بازخورد .

- همكاري در اجراي پروژه هاي آموزشي، تحقيقاتي مرتبط با شغل.

- شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج

آن در انجام وظايف محوله.

- مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرایط احراز:

-1 تحصیلات و معلومات

مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي بهداشت و مبارزه با بيماريها، حشره شناسي

پزشكي و مبارزه با ناقلين، بهداشت عمومي، آموزش بهداشت، اپيدميولوژي.

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري در رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني ، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني،

علوم بهداشتي در تغذيه مشروط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي بهداشت عمومي.

مدرك تحصيلي دكتراي پزشكي عمومي يا تخصصي پزشكي.

-2 مهارت :

مهارت انجام كار گروهي، مهارت تصميم گيري در مواقع بحراني، مهارت نظارت فني، مهارت برنامه ريزي، مهارت گزارش

نويسي، مهارت ارزيابي و ارزشيابي عوامل خطر، مهارت مداخله از طريق نيازسنجي ها، مهارت آموزش بهداشت، مهارت انجام

مصاحبه هاي پژوهشي و گردآوري داده ها، مهارت تحليل نتايج.

-3 دوره هاي آموزشی:

آشنايي با برنامه هاي كشوري مراقبت از بيماريهاي واگير، غير واگير، نوپديد و بازپديد، كنترل و مراقبت بيماريهاي شايع در بلايا،

كنترل و مراقبت بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان.__


پیشگیری و مبارزه با بیماریها

محتوای مرتبط