شرح وظایف

عنوان شغل : کارشناس بهداشت محیط

تعریف:

اين شغل در برگيرنده پست هايي است كه متصديان آن ها، تحت نظارت كلي،فعاليت هايي شامل تدريس در يكي از زمينه

هاي بهداشت محيط، ارائه و انجام برنامه هاي تحقيقاتي در يكي از زمينه هاي بهداشت محيط، مشاركت در ارائه طرح كانال

هاي جمع آوري فاضلاب و سيلاب هاي شهري، مشاركت در ارائه طرح سيستم هاي جمع آوري و دفع زباله ) پسماند(، مشاركت

در ارائه طرح سيستم هاي انتقال و توزيع آب آشاميدني و ارائه طرح واحد هاي تصفيه آب، تصفيه فاضلاب، كنترل آلودگي هوا،

بهداشت پرتوها ، بهداشت آب آشاميدني بررسي و تصميم گيري در موارد اجرايي برنامه هاي ارائه شده با در نظر گرفتن جنبه

هاي فني و اقتصادي آن ومديريت امور اجرايي بهداشت محيط. يا سرپرستي، طرح ريزي و هماهنگي امور مرتبط با بهداشت

محيط را بر عهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیتها :

- نظارت بر اجراي سياستهاي كشوري و منطقه اي بهداشت محيط .

- همكاري در تهيه و تدوين پروتكلهاي آموزش بهداشت محيط براساس بررسي ها و مطالعات انجام شده

- برآورد و پيشنهاد اعتبارات جاري و عمراني مربوط به برنامه هاي بهداشت محيط

- مشاركت در شناسائي و كنترل طغيان بيماريها و همه گير ) اپيدمي( .

- مشاركت در تهيه گزارش هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي.

- مشاركت در طراحي سيستم هاي انتقال ، تصفيه و توزيع آب آشاميدني.

- مشاركت درطراحي سيستم هاي جمع آوري وتصفيه فاضلاب شهري وصنعتي .

- مشاركت در تدوين برنامه هاي جامع كاهش و كنترل آلودگي هوا.

- تفسير وبكارگيري نتايج آزمايشهاي كيفيت آب.

- مشاركت در تهيه گزارش هاي پيوست سلامت .

- مشاركت در طراحي سيستم هاي جمع آوري و دفع مواد زائد جامد.

- بررسي و تهيه گزارش هاي تحليلي از كيفيت منابع آب و تغييرات روند آنها .

- مشاركت در طراحي و اجراي مطالعات بار محيطي بيماريها.

- مشاركت در طراحي و اجراي مطالعات تماس با عوامل محيطي .

- مشاركت در طراحي سيستم هاي كنترل آلودگي هوا.

- مشاركت در انجام مطالعات اپيدميولوژي محيط.

- مشاركت در انجام مطالعات سم شناسي محيط .

- مشاركت در بازديدها به منظور پايش، نظارت و ارزشيابي فعاليت هاي واحدهاي تابعه.

- مطالعه و بررسي مشكلات منطقه در زمينه آلوده كننده هاي هوا در مناطق شهري و روستايي و تهيه گزارش هاي لازم .

- پيگيري تأمين تجهيزات و وسايل موردنياز اجراي برنامه هاي بهداشت محيط .

- برنامه ريزي و تعيين اهداف مربوط به اجراي فرايندهاي بهداشت محيط در زمينه هاي كنترل بهداشتي آب و فاضلاب.

- ايجاد هماهنگي بين بخشي با ارگانهاي ذيربط به ويژه شركتهاي مهندسي آب و فاضلاب شهري و روستايي در جهت

بهبود وضعيت بهداشتي، منابع آب، شبكه هاي آبرساني و روستايي

- اخذ آمار و اطلاعات مربوط به وضعيت آب آشاميدني شهرها و روستاهاي استان از شهرستانها، تجزيه و تحليل اطلاعات و

ارسال بازخورد به آنها.

- نظارت كمي و كيفي بر روي آزمايشگاههاي آب و فاضلاب .

- نظارت و كنترل بهداشتي و حفاظتي مراكز پرتوپزشكي و تجزيه و تحليل و ارائه نتايج.

- تهيه بسته هاي آموزشي و آموزش مداوم براي گروههاي هدف.

- پايش آلاينده هاي هوا ، آب و خاك با استفاده از دستگاههاي سنجش.

- انجام آزمايشهاي مربوط به آلودگي هوا، آب و فاضلاب، بهداشت پرتوها و ساير آزمايشات لازم در آزمايشگاههاي

اختصاصي بهداشت محيط.

- كنترل و نظارت بهداشتي بر كليه مراكز و اماكن مشمول و غير مشمول قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي .

- مشاركت در اجراي قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي .

- كنترل و نظارت بهداشتي بر كيفيت مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در سطح عرضه )بعد از توليد تا مصرف(.

- نمونه برداري از مواد غذايي )غير از مواد خام دامي( در سطح عرضه .

- بازديد و جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز در زمينه هاي مختلف بهداشت محيط )در مراكز تهيه و توزيع و فروش و

نگهداري مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي، اماكن عمومي و مدارس( از قبيل بهداشت آب و فاضلاب، بهداشت هوا،

بهداشت پرتوها، جمع آوري و دفع زباله)پسماند(، بهسازي محيط روستا، حشرات و جوندگان ناقل، سوانح و بلايا و.. اقدام و

پيگيري در مورد اجراي مقررات و قوانين و اعمال معيارها و ضوابط بهداشتي در رابطه با مسائل بهداشت محيط.

- نظارت و بازديد بهداشتي مستمر از واحد هاي تابعه )خانه هاي بهداشت و هدايت و نظارت بر كار بهورزان در زمينه وظايف

بهداشت محيط و...(.

- همكاري در برنامه ريزي و اجراي كارآموزي دانشجويان رشته مهندسي بهداشت محيط.

- شناخت و دسته بندي مسايل بهداشت محيط بيمارستان و ارائه راهكارهاي فني و اجرايي جهت حل مشكلات موجود.

- هماهنگي با سوپروايزر آموزشي در اجراي برنامه هاي آموزشي براي پرسنل، بيماران و مراجعين و اختصاص بخشي از

برنامه هاي آموزشي به موضوعات بهداشت محيط و كنترل عفونت.

- ايجاد هماهنگي و ارتباط با مركز بهداشت شهرستان و مركز بهداشت استان و جلب همكاري بين بخشي و درون بخشي

جهت حل مشكلات بهداشتي بيمارستان.

- نظارت بر نحوه جمع آوري، تفكيک، حمل و نقل و دفع بهداشتي زباله هاي معمولي، عفوني و نوك تيز بيمارستان.

- نظارت بر جمع آوري و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب، بهسازي، سالم سازي محيط بيمارستان.

- كنترل بهداشتي رختشويخانه و استريليزاسيون مركزي و نظارت بر نحوه شست و شو، گندزدايي و جداسازي البسه و نحوه

استريل كردن صحيح وسايل پزشكي.

- مشاركت در تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي براي اجراي برنامه هاي بهداشت محيط.

- مشاركت در جمع آوري ، طبقه بندي، و تجزيه و تحليل اطلاعات موردنياز در زمينه هاي مختلف بهداشت محيط .

- مشاركت و همكاري در برنامه هاي پزشک خانواده در ارتباط با موارد بهداشت محيط.

- شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج

آن در انجام وظايف محوله.

- مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

 


بهداشت محیط

محتوای مرتبط