معرفی ریاست شبکه

سرپرست شبکه بهداشت و درمان کنارک

نام:محمد

نام خانوادگی: قره بگلو

تاریخ تولد:  

مدرک تحصیلی: دکترای عمومی

آدرس:کنارک - خیابان امام خمینی  غربی.جنب اورژانس 115- شبکه بهداشت و درمان چابهار -

تلفن: 35384670

تلفکس : 35382411