کارشناسان

نام و نام خانوادگی:مجتبی سلیمی                                                                             

سمت:مربی بیماریها

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سابقه خدمت:

سابقه فعالیت در آموزشگاه:1 سال

....................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی:نرجس صادق بختیاری

سمت:مربی مامایی

مدرک تحصیلی:

سابقه خدمت:

سابقه فعالیت در آموزشگاه:

.....................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی:طاهره کیخا

سمت:مربی پرستاری

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سابقه خدمت:

سابقه فعالیت در آموزشگاه:

......................................................................................................................................................

نام ونام خانوادگی:هاجر ابوالقاسمی

سمت:مربی سلامت خانواده

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سابقه خدمت:

سابقه فعالیت در آموزشگاه:

......................................................................................................................................................

 


مرکز آموزش بهورزی

محتوای مرتبط