معرفی ریاست درمان بستر

سرپرست مرکز درمان بستر کنارک

نام:محممود

نام خانوادگی: حسین بر

تاریخ تولد:  

مدرک تحصیلی: دکترای عمومی

آدرس:کنارک - خیابان امام خمینی  غربی.جنب شبکه بهداشت و درمان چابهار -مرکز درمان بستر

تلفن:      35384686

تلفکس : 35384686


مرکز درمان بستر

محتوای مرتبط